Matija Posavec Logo za statut i učlani se stranice

STATUT STRANKE

Članak 1.

Ovim Statutom stranke Matija Posavec – Nezavisna lista(u daljnjem tekstu: Statut) uređuju se naziv i sjedište te znak i pečat stranke Matija Posavec – Nezavisna lista(u daljnjem tekstu: Stranka),predstavljanje i zastupanje Stranke, način djelovanja, članstvo, središnja tijela Stranke, oblici organiziranja i njihova tijela,   sredstva za rad te prestanak Stranke.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Statutu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Članak 3.

Naziv političke stranke jest: MATIJA POSAVEC – NEZAVISNA LISTA

Skraćeni naziv jest: MATIJA POSAVEC – NL

Sjedište stranke je u Čakovcu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo. 

Članak 4.

Stranka je pravna osoba osnovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju političke stranke.

Stranka je upisana u Registar političkih stranaka koje vodi ministarstvo nadležno za upravu.

Članak 5.

Stranka djeluje na području Republike Hrvatske. Stranka može djelovati i u inozemstvu, sukladno zakonu, Statutu, pravnom poretku EU i države u kojoj djeluje.

Stranka se može udružiti u međunarodne udruge i asocijacije. 

Članak 6.

Stranka ima znak.

Znak Stranke čini naziv „Matija Posavec – Nezavisna lista“ prikazan u plavoj i zelenoj boji.

Članak 7.

Stranka ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm s punim nazivom Stranke u obodu i znakom u sredini.

Članak 8.

Stranku predstavlja i zastupa predsjednik Stranke.

Predsjednik Stranke može ovlastiti druge osobe da zastupaju i predstavljaju Stranku.

Članak 9.

U ostvarivanju svojih ciljeva Stranka polazi od osnovnih vrijednosti utvrđenih u Programu Stranke kao osnovnom programskom dokumentu.

 

Članak 10.

Rad i djelovanje Stranke je javno.

Središnja tijela Stranke i tijela ustrojstvenih oblika Stranke mogu raspravljati i odlučivati bez prisutnosti javnosti.

Članak 11.

Članom Stranke može, pod jednakim uvjetima, propisanim ovim Statutom, postati svaki punoljetni, poslovno sposobni, državljanin Republike Hrvatske.

Osoba iz stavka 1. podnosi zahtjev za prijem u članstvo Stranke na obrascu koji sadrži izjavu da je upoznata sa sadržajem ovog Statuta i Programa Stranke te da iste prihvaća.

Izgled obrasca iz stavka 2. i način njegova podnošenja utvrđuje Predsjedništvo Stranke.

 

Članak 12.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Predsjedništvo Stranke.

Rok za donošenje odluke je 90 dana od dana zaprimanja zahtjeva za prijem u članstvo.

Unos člana u Bazu članova temeljem odluke iz stavka 1. ovog članka obavljaju osobe ovlaštene od Predsjedništva Stranke.

Članu Stranke po primanju u članstvo izdaje se članska iskaznica.

Izgled i sadržaj članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo Stranke posebnom odlukom.

 

Članak 13.

Član Stranke pripada i djeluje u općinskoj, odnosno gradskoj organizaciji Stranke u kojoj ima mjesto prebivališta. Promjenom mjesta prebivališta član Stranke mijenja i pripadnost općinskoj, odnosno gradskoj organizaciji Stranke sukladno mjesnoj nadležnosti organizacije.

Evidencija članova Stranke vodi se u Bazi članova Stranke u koji se unose osobni podaci članova i podaci o njihovom političkom djelovanju u Stranci.

Izgled, sadržaj te postupak upisa i brisanja u Bazu članova Stranke utvrđuje Predsjedništvo Stranke. 

 

Članak 14.

Članovi Stranke upravljaju Strankom neposredno i putem izabranih predstavnika u središnjim tijelima Stranke i tijelima ustrojstvenih oblika.

Svaki član Stranke ima pravo sudjelovati u utvrđivanju i ostvarivanju politike Stranke u skladu s ovim Statutom.

Osnovna programska i politička načela Stranke utvrđena Programom Stranke zajednička su svim članovima Stranke.

Svi članovi Stranke dužni su poštivati ovaj Statut i Program Stranke te odluke središnjih tijela Stranke i tijela ustrojstvenih oblika donesenih u skladu sa ovim Statutom.

 

Članak 15.

Član Stranke ima sljedeća prava i obveze:

 • sudjelovati u utvrđivanju i provedbi politika Stranke;
 • promicati i provoditi Program Stranke i utvrđene politike Stranke;
 • plaćati članarinu;
 • birati i biti biran za središnja tijela Stranke te tijela ustrojstvenih oblika Stranke, pod uvjetima i na način propisan ovim Statutom;
 • biti kandidat Stranke na svim izborima koji se provode u Republici Hrvatskoj;
 • sudjelovati u političkim aktivnostima Stranke;
 • biti redovno informiran o aktivnostima središnjih tijela Stranke i tijela ustrojstvenih oblika te članova Stranke koji obnašaju dužnost u predstavničkim i izvršnim tijelima Republike Hrvatske te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • obavještavati o svakoj promjeni svog statusa bitnoj za članstvo u Stranci;
 • ostvarivati i druga prava i obveze utvrđene ovim Statutom i odlukama središnjih tijela Stranke te tijela ustrojstvenih oblika;
 • član Stranke koji je izabran u predstavničko tijelo s liste Stranke, izabran ili imenovan kao kandidat Stranke ili iz kvote Stranke na određenu dužnost, ima osobitu dužnost pomagati provedbi u izbornim i političkim aktivnostima Stranke na svim razinama organiziranja
 • podržavati liste i kandidate Stranke na izborima

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, član nema pravo biti biran za tijela Stranke niti biti kandidat Stranke na svim izborima koji se provode u Republici Hrvatskoj ukoliko je pravomoćno osuđen za kazneno djelo, do nastupa rehabilitacije.

Član protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak dužan je o tome bez odgode obavijestiti Predsjedništvo Stranke.

Članak 16.

U postupku kandidiranja za sve organe Stranke posebno se vodi briga o primjeni načela razmjerne zastupljenosti i gomilanja dužnosti.

 

Članak 17.

Dužnost je člana Stranke plaćati članarinu.

Članovi Stranke koji su kao kandidati Stranke izabrani na dužnost u predstavničkim i izvršnim tijelima Republike Hrvatske te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i tijelima međunarodnih organizacija te od tih dužnosti primaju dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak, dužni su plaćati posebnu članarinu.

Odluku o visini i načinu plaćanja članarine propisuje Predsjedništva Stranke odlukom.

 

Članak 18.

Član Stranke može davati dobrovolje priloge u skladu sa zakonom kojim se uređuje financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Davanjem dobrovoljnih priloga ne mogu se ostvarivati nikakva dodatna ili posebna prava.

Član Stranke može pomagati provedbi u izbornih i političkih aktivnosti Stranke svojim volonterskim radom.

 

Članak 19.

Članstvo u Stranci prestaje:

 • istupanjem iz članstva Stranke;
 • isključenjem iz članstva Stranke;
 • gubitkom hrvatskog državljanstva;
 • smrću;
 • istekom roka od 45 dana od dana raspuštanja ustrojstvenih oblika u koji je član učlanjen;
 • u drugim slučajevima u skladu s ovim StatutomČlanak 20.

Član Stranke može istupiti iz članstva Stranke podnošenjem pisane obavijesti, činom vraćanja članske iskaznice ili javnom objavom o istupanju iz stranke.

U slučaju iz stavka 1., članstvo u Stranci prestaje danom primitka obavijesti, danom primitka članske iskaznice ili danom javne objave o istupanju iz stranke.

Predsjedništvo stranke utvrđuje prestanak članstva osobi iz stavka 1. ovog članka odlukom. 

 

Članak 21.

Član Stranke može se isključiti iz članstva na temelju odluke o isključenju iz članstva Stranke koja se donosi u stegovnom postupku.

U slučaju iz stavka 1., članstvo u Stranci prestaje konačnošću odluke o isključenju iz članstva Stranke.

 

Članak 22.

Članu Stranke koji se učlani u drugu političku stranku u Republici Hrvatskoj ili prihvati kandidaturu na kandidacijskoj listi ili za kandidata druge političke stranke u Republici Hrvatskoj ili grupe birača, bez prethodne suglasnosti nadležnog središnjeg tijela Stranke odnosno nadležnog tijela ustrojstvenog oblika Stranke, članstvo u Stranci prestaje po sili Statuta.

 

Članak 23.

Protiv člana čije je ponašanje i djelovanje usmjereno protiv stavova, politika i odluka stranačkih organa ili nečasnim djelima ili grubim postupcima krši Statut, programska načela i ciljeve Stranke te time šteti ugledu Stranke, provodi se stegovni postupak.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može uputiti predsjednik organizacije ili najmanje 1/3 članova lokalne organizacije Stranke te viši organi stranke.

U stegovnom postupku mogu se izreći mjere:

 1. opomena;
 2. privremeno oduzimanje prava na obnašanje pojedinačnih ili svih funkcija i/ili članskih prava;
 3. isključenje iz Stranke.

Opomena se može izreći za lakše oblike povreda iz stavka 1. ovog članka kojima je nanesena manja šteta Stranci.

Privremeno oduzimanje članskih prava za obnašanje pojedinačnih ili svih funkcija do najviše dvije godine može se izreći članu koji je svojim postupcima nanio lakšu štetu Stranci i kad se ocijeni da će ta mjera imati pozitivni učinak na njegove daljnje postupke, aktivnosti i djelovanje u Stranci.

Isključenje iz Stranke može se izreći članu za teže oblike povreda iz stavka 1. ovog članka, kojima je nanesena znatna šteta stranci.

U stegovnom postupku moraju se navesti prigovori i dokazi.

Osnova za donošenje odluke je usmena rasprava.

Na raspravu se obvezno poziva član protiv kojeg se vodi stegovni postupak i to u svim stupnjevima postupka. Predsjedništvo Stranke dužno je su na zahtjev člana protiv kojeg se vodi stegovni postupak osigurati prisutnost jednog člana Stranke kao njegovu potporu usporu.

O usmenoj raspravi vodi se zapisnik sa sadržajem rasprave. Sudionici rasprave mogu tražiti da se pojedinačne izjave doslovno unesu u zapisnik.

 

Članak 24.

Odluku o opomeni, odnosno odluku o isključenju, donosi Predsjedništvo Stranke.

Odluku o privremenom oduzimanju prava za obnašanje pojedinačnih ili svih funkcija do dvije godine donosi Predsjedništvo Stranke. 

Predsjedništvo Stranke može odmah sa svih funkcija suspendirati i/ili isključiti člana ako ocijeni da njegovo ponašanje i djelovanje šteti ugledu Stranke uz odgovarajuću primjenu pravila postupka iz ovog Statuta. 

Iznimno od prethodnih odredbi ovog članka, Predsjedništvo Stranke može suspendirati člana protiv kojeg se vodi kazneni postupak za kazneno djelo za vrijeme trajanja tog postupka.

Član protiv kojeg se vodi istraga ili kazneni postupak može staviti u mirovanje svoja prava i obveze do okončanja tog postupka, o čemu obavještava Predsjedništvo Stranke.

 

Članak 25.

Odluke Predsjedništva Stranke moraju biti u pisanom obliku, obrazložene, moraju sadržavati uputu o žalbi i biti članu dostavljene preporučenom pošiljkom. Na odluke Predsjedništva Stranke član se u roku od 15 dana može žaliti Predsjedniku Stranke Hrvatske koji je dužan o žalbi odlučiti u roku od 60 dana.

Odlukom Predsjednika Stranke izrečena mjera može se potvrditi, preinačiti ili poništiti. Do konačnosti odluke o izrečenoj mjeri prava i dužnosti člana miruju.

Odluka Predsjednika Stranke, donesena povodom odluka nadležnih tijela je konačna.

 

Članak 26.

Isključeni član može podnijeti zahtjev za ponovno primanje u članstvo. Zahtjev se podnosi Predsjedništvu Stranke uz prethodno mišljenje općinskog, odnosno gradskog Predsjedništva Stranke.

Zahtjev za ponovni prijem ne može se podnijeti prije nego što protekne godinu dana od prestanka članstva.

Predsjedništvo Stranke dužno je donijeti odluku o zahtjevu za ponovni prijem u roku od60 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Članak 27.

Središnja tijela Stranke su:

 • Skupština Stranke;
 • Predsjednik Stranke;
 • Predsjedništvo Stranke.

 

Članak 28.

Mandat Predsjednika Stranke i članova Predsjedništva Stranke je četiri godine i može se ponoviti.

Izbor za Predsjednika Stranke i članove Predsjedništva Stranke moraju se provesti u roku od 120 dana od dana održavanja izbora za zastupnike u Hrvatskom saboru, odnosno najkasnije 90 dana od dana izglasavanja povjerenja Vladi Republike Hrvatske.

 

Članak 29.

Uz središnja tijela stranke Matija Posavec – Nezavisna lista djeluju i sljedeća stalna izvršno – operativna tijela:

 • Glavni tajnik Stranke;
 • Politički tajnik Stranke;

Središnja tijela mogu osnovati i druga izvršno – operativna tijela čiji se djelokrug rada utvrđuje odlukom o osnivanju tog tijela. Djelokrug rada središnjih tijela i izvršno – operativnih tijela izričito propisan ovim Statutom ne može se prenositi na druga izvršno – operativna tijela.

 

Članak 30.

Skupština Stranke najviše je programsko-političko središnje tijelo Stranke na kojoj članovi Stranke putem svojih neposredno izabranih predstavnika utvrđuju osnovne ustrojstvene i programsko-političke odluke.

Skupština Stranke:

 • donosi Statut Stranke i njegove promjene;
 • donosi Program Stranke i njegove promjene;
 • utvrđuje pojedinačne politike Stranke;
 • zauzima politička stajališta o pojedinim društveno značajnim temama od interesa za Republiku Hrvatsku ili Europsku uniju i zauzimanju političkih stajališta;
 • odlučuje o ostalim značajnim pitanjima za Stranku
 • raspravlja o izvješću o radu Stranke.

 

Članak 31.

Skupština se održava u pravilu jednom godišnje.

Skupštinu saziva Predsjednik Stranke na temelju odluke o održavanju Skupštine koju donosi Predsjedništvo Stranke.

Skupština se može, prema potrebi, održati i putem elektroničkih sredstava komunikacije.

Odlukom o održavanju Skupštine određuje se broj članova Skupštine, način njihova izbora i dnevni red Skupštine.

Odlukom o sazivanju Skupštine određuje se mjesto, vrijeme i način održavanja Skupštine.

Predsjednik je dužan donijeti odluku o sazivanju Skupštine najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

Skupština se mora održati u roku koji ne može biti kraći od 10 dana niti dulji od 30 dana od dana donošenja odluke o održavanju Skupštine.

U slučaju da Predsjednik Stranke ne sazove Skupštinu po odluci Predsjedništva Stranke, Skupštinu može sazvati Potpredsjednik Stranke.

 

Članak 32.

Skupštinu Stranke čine članovi središnjih tijela Stranke po položaju te članovi Stranke izabrani od općinskih, odnosno gradskih organizacija Stranke sukladno odluci o održavanju Skupštine.

Broj članova Skupštine Stranke koji se bira u pojedinoj općinskoj, odnosno gradskoj organizaciji Stranke određuje se odlukom o održavanju Skupštine.

 

Članak 33.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je prisutna većina njezinih članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Skupština zasjeda sukladno Poslovniku o radu kojeg donosi na prijedlog Predsjedništva Stranke.

 

Članak 34.

Predsjednik Stranke središnje je tijelo Stranke koje predstavlja i zastupa Stranku.

Predsjednik Stranke može zasnovati radni odnos u Stranci.

 

Članak 35.

Predsjednik Stranke:

 • izvršava ovaj Statut i Program Stranke;
 • izvršava odluke ostalih središnjih tijela Stranke;
 • obavještava javnost o utvrđenim politikama Stranke;
 • predlaže imenovanje Glavnog tajnika Stranke;
 • predlaže imenovanje Poslovnog direktora i Poslovnog odbora Stranke;
 • sklapa sporazume o zajedničkom nastupanju na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske, zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu te poslijeizbornoj suradnji s ostalim političkim strankama u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Statutom;
 • predlaže kandidate za Predsjednika Republike Hrvatske, zastupnike u Hrvatskom saboru i zastupnike u Europskom parlamentu;
 • podnosi i potpisuje kandidacijske liste i kandidature sukladno propisima o izborima;
 • predlaže kandidata za mandatara za sastavljanje Vlade Republike Hrvatske;
 • saziva koordinaciju predsjednika ustrojstvenih oblika Stranke i rukovodi njezinim radom;
 • raspisuje izbore, u skladu sa Statutom;
 • podnosi izvještaj Glavnom odboru o izbornim rezultatima na parlamentarnim, europskim i izborima za predsjednika Republike Hrvatske;
 • dodjeljuje povelje i priznanja zaslužnim članovima Stranke;
 • obavlja i druge poslove koji ovim Statutom nisu povjereni kojem drugom središnjem tijelu Stranke.

 

Članak 36.

Predsjednik Stranke ne može istovremeno s obnašanjem dužnosti Predsjednika Stranke obnašati niti jednu drugu dužnost u središnjim tijelima Stranke i tijelima ustrojstvenih oblika Stranke.

 

Članak 37.

Mandat Predsjednika Stranke može prestati i prije isteka roka na koji je izabran:

 • prestankom članstava u Stranci;
 • podnošenjem pisane ostavke na dužnost Predsjednika Stranke;
 • izglasavanjem nepovjerenja u skladu sa ovim Statutom.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Stranke sukladno točkama 1. i 2. stavka 1., Predsjedništvo Stranke raspisat će izbore za Predsjednika Stranke u roku od 30 dana od dana prestanka mandata Predsjedniku Stranke.

 

Članak 38.

Izbore za Predsjednika Stranke raspisuje Predsjedništvo Stranke.

Izbori za Predsjednika Stranke provode se istovremeno s izborima za članove Predsjedništva Stranke.

Izbori za Predsjednika Stranke provode se na području Republike Hrvatske.

U izboru Predsjednika Stranke sudjeluju svi članovi Stranke s biračkim pravom prema posebnim pravilima koja donosi Predsjedništvo Stranke.

 

Članak 39.

Predsjedništvo Stranke je najviše političko središnje tijelo Stranke.Članak 40.

Predsjedništvo Stranke:

 • provodi odluke Skupštine Stranke;
 • utvrđuje prijedlog Statuta Stranke i njegovih promjena;
 • utvrđuje prijedlog Programa Stranke i njegovih promjena;
 • utvrđuje politike Stranke u skladu sa Programom Stranke i političkim smjernicama koje je donijela Skupština Stranke;
 • donosi upute za provedbu politika Stranke prema zastupnicima u Hrvatskom saboru, zastupnicima u Europskom parlamentu, članovima Vlade Republike Hrvatske, načelnicima, gradonačelnicima i županima te članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • utvrđuje Izborni program Stranke na izborima za zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu, na prijedlog Predsjedništva Stranke;
 • daje prethodnu suglasnost Predsjedniku Stranke za sklapanje sporazuma o zajedničkom nastupanju na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske, zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu te poslijeizbornoj suradnji s ostalim političkim strankama u Republici Hrvatskoj;
 • donosi kriterije koje moraju ispunjavati članovi Stranke da budu kandidati za središnja tijela Stranke i tijela ustrojstvenih oblika Stranke;
 • donosi Pravila o izboru za Predsjednika Stranke;
 • donosi Pravila o izboru članova Predsjedništva Stranke;
 • može donijeti odluku o provođenju izjašnjavanja članstva putem unutarstranačkog referenduma i Pravila o provođenju izjašnjavanja članstva putem unutarstranačkog referenduma;
 • donosi Pravila o izboru tijela općinskih i gradskih organizacija Stranke;
 • donosi Pravila o izboru tijela županijskih organizacija Stranke;
 • utvrđuje kandidate za Predsjednika Republike Hrvatske, zastupnike u Hrvatskom saboru i zastupnike u Europskom parlamentu, na prijedlog Predsjednika Stranke;
 • utvrđuje kandidata za mandatara za sastavljanje Vlade Republike Hrvatske, na prijedlog Predsjednika Stranke;
 • odlučuje o udruživanju Stranke u međunarodne organizacije i saveze političkih stranaka na prijedlog Predsjednika Stranke;
 • donosi financijski plan i usvaja financijski izvještaj;
 • bira i razrješava članove izvršno-operativnih tijela Stranke;
 • osniva stalna i povremena radna tijela te određuje njihov sastav i djelokrug rada;
 • ocjenjuje rezultate izbora;
 • predlaže Izborni program Stranke na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor i Europski parlament;
 • imenuje izborni stožer za pripremu i provedbu izborne promidžbe na izborima za zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu;
 • utvrđuje političke smjernice rada Kluba zastupnika Stranke u Hrvatskom saboru i zastupnicima Stranke u Europskom parlamentu;
 • donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Stranci.
 • utvrđuje politiku gospodarenja imovinom
 • brine se o korištenju materijalnih sredstava Stranke i donosi odgovarajuće odluke
 • donosi Poslovnik o radu Predsjedništva Stranke
 • donosi i druge odluke u skladu sa Statutom.Članak 41.

Predsjedništvo Stranke ima 5 članova i čine ga Predsjednik Stranke po položaju i 4izabrana člana Predsjedništva Stranke.

Predsjednik Stranke je predsjednik Predsjedništva Stranke.

U izboru članova Predsjedništva Stranke sudjeluju svi članovi Stranke s biračkim pravom prema posebnim pravilima koja donosi Predsjedništvo Stranke.

Mandat članovima Predsjedništva Stranke uvijek prestaje konstituiranjem sljedećeg saziva Predsjedništva Stranke.

Ako pojedinom članu Predsjedništva Stranke prestane mandat prije isteka mandata ostalih članova ili bude izabran, odnosno imenovan na dužnost nespojivu s dužnošću člana Predsjedništva Stranke, Predsjednik Stranke može na njegovo upražnjeno mjesto kooptirati novog člana Predsjedništva Stranke iz reda kandidata koji nisu izabrani, redoslijedom ostvarenog najvećeg broja glasova.

 

Članak 42.

Mandat članova Predsjedništva Stranke može prestati i prije isteka roka na koji je izabran:

 • prestankom članstava u Stranci;
 • podnošenjem pisane ostavke na dužnost člana Predsjedništva Stranke;

 

Članak 43.

Sjednice Predsjedništva Stranke saziva Predsjednik Stranke.

Sjednice Predsjedništva Stranke sazivaju se prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

 

Članak 44.

Predsjedništvo Stranke može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova Predsjedništva Stranke.

Predsjedništvo Stranke odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, osim kada ovim Statutom nije drukčije određeno.

Članak 45.

Način sazivanja sjednica, rukovođenje sjednicama, način odlučivanja te ostala pitanja u svezi rada Predsjedništva Stranke utvrđuju se Poslovnikom o radu Predsjedništva Stranke.

 

Članak 46.

Stranka može imati potpredsjednika. Potpredsjednik Stranke je onaj izabrani član Predsjedništva Stranke koji je na izborima dobilo najveći broj glasova, a koji prihvaća dužnost potpredsjednika Stranke.

Potpredsjednik Stranke zamjenjuju Predsjednika Stranke te obavljaju poslove iz njegova djelokruga rada po njegovom ovlaštenju.

 

Članak 47.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Stranke, potpredsjednik Stranke postaje vršiteljem dužnosti Predsjednika Stranke.

Vršitelj dužnosti Predsjednika Stranke ima sva prava i obveze Predsjednika Stranke.

Predsjedništvo Stranke može dvotrećinskom većinom svih članova odlučiti da vršitelj dužnosti Predsjednika Stranke obavlja tu dužnost do isteka redovnog mandata Predsjednika Stranke, a najdulje godinu dana.

Dužnost vršitelja dužnosti Predsjednika Stranke prestaje izborom novog Predsjednika Stranke.

Članak 48.

Glavni tajnik Stranke je operativno tijelo Stranke koje za svoj rad odgovara Predsjedniku Stranke i Predsjedništvu Stranke.

 

Članak 49.

Glavni tajnik Stranke:

 • organizira sjednice središnjih tijela Stranke;
 • izvršava naloge središnjih tijela Stranke;
 • koordinira stručnim i administrativno-tehničkim osobljem Stranke
 • predlaže Predsjedništvu Stranke ustrojstvo i sistematizaciju radnih mjesta u Stranci;
 • koordinira rad tajnika ustrojstvenih oblika Stranke;
 • obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom.

 

Članak 50.

Glavnog tajnika Stranke imenuje Predsjedništvo Stranke na prijedlog Predsjednika Stranke na razdoblje od četiri godine.

 

Članak 51.

Glavni tajnik Stranke može zasnovati radni odnos u Stranci.

 

Članak 52.

Politički tajnik Stranke je političko-operativno tijelo Stranke koje za svoj rad odgovara Predsjedniku Stranke i Predsjedništvu Stranke.

 

Članak 53.

Politički tajnik Stranke:

 • sudjeluje u radu Predsjedništva Stranke bez prava odlučivanja;
 • koordinira rad Predsjedništva Stranke i Kluba zastupnika Stranke;
 • rukovodi izbornim stožerom za pripremu i provedbu izborne promidžbe na izborima za zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu;
 • prati političko djelovanje ustrojstvenih oblika Stranke;
 • obavlja poslove po nalogu središnjih tijela Stranke;
 • obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom.

 

Članak 54.

Političkog tajnika Stranke imenuje Predsjedništvo Stranke na prijedlog Predsjednika Stranke na razdoblje od četiri godine.

Članak 55.

Ustrojstveni oblici Stranke ustrojavaju se u općinama, gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj, sukladno zakonu kojim se uređuje područja županija, gradova i općina.

Područje djelovanja ustrojstvenih oblika Stranke u pravilu se podudara s teritorijalnim ustrojem lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.

Ustrojstveni oblici Stranke su:

 • općinske organizacije Stranke;
 • gradske organizacije Stranke;
 • županijske organizacije Stranke;

Ustrojstveni oblici Stranke nemaju pravnu sposobnost i djeluju na temelju ovlaštenja u skladu s ovim Statutom.

 

Članak 56.

Općinske i gradske organizacije Stranke (dalje u ovom poglavlju: lokalne organizacije) su temeljni oblik povezivanja i organiziranja članova Stranke na području jedinice lokalne samouprave.

Lokalne organizacije djeluju samostalno na području jedinice lokalne samouprave u okviru ovog Statuta, Programa Stranke, politika Stranke i odluka središnjih tijela Stranke.

U provedbi nacionalnih politika Stranke lokalne organizacije djeluju sukladno uputama središnjih tijela Stranke.

U lokalnim organizacijama mogu se osnivati mjesni ogranci kao oblici povezivanja članova Stranke na područjima mjesnih odbora i gradskih četvrti sukladno odluci o ustrojstvu mjesne samouprave.

Osnivanje, sastav, djelokrug rad te način izbora i opoziva tijela mjesnih ogranaka utvrđuju se Pravilima o organiziranju lokalne organizacije.

 

Članak 57.

Smatra se da su lokalne organizacije osnovane u svim jedinicama lokalne samouprave.

U jedinicama lokalne samouprave u kojima ima manje od 10 članova Stranke djeluju povjerenici Stranke koje imenuje mjesno nadležni Predsjedništvo županijske organizacije.

 

Članak 58.

Nakon što povjerenik lokalne organizacije primi u članstvo najmanje 10 članova, povjerenik je dužan u roku od 30 dana donijeti odluku o raspisivanju izbora za tijela lokalne organizacije sukladno Pravilima o organiziranju.

Povjerenik lokalne organizacije ima sva prava i obveze svih tijela lokalne organizacije do izbora tijela lokalne organizacije.

 

Članak 59.

Tijela lokalnih organizacija su:

 • Skupština lokalne organizacije;
 • Predsjedništvo lokalne organizacije;
 • predsjednik lokalne organizacije.

Lokalne organizacije imaju tajnika koji se imenuje na mandat od 4 godine.

Tijela lokalne organizacije biraju svi članovi Stranke lokalne organizacije prema pravilima o izboru koja donosi Predsjedništvo stranke.

Izbori za tijela lokalne organizacije moraju se provesti najranije 90 dana i najkasnije 180 dana od dana objave konačnih rezultata lokalnih izbora. Odredba iz ovog stavka primjenjuje se i u slučajevima održavanja prijevremenih lokalnih izbora.

Iznimno od stavka 4., izbori za tijela lokalne organizacije ne moraju se provesti u roku iz stavka 4. ovog članka u slučaju raspisivanja prijevremenih lokalnih izbora prije isteka rokova iz stavka 4. ovog članka, o čemu odluku donosi Predsjedništvo lokalne organizacije.

Izbori za tijela lokalne organizacije mogu se raspisati i izvan odredbe stavaka 4. i 5. ovog članka (izvanredni izbori) u skladu s ovim Statutom.Članak 60.

Skupština lokalne organizacije je programsko-političko tijelo lokalne organizacije na kojem članovi Stranke koji pripadaju lokalnoj organizaciji neposredno utvrđuju osnovne ustrojstvene i programsko-političke odluke.

Skupština lokalne organizacije:

 • donosi Pravila o organiziranju lokalne organizacije;
 • donosi Izborni program za lokalne izbore;
 • odlučuje o izvješću o radu lokalne organizacije;
 • donosi političke smjernice rada lokalne organizacije u samoupravnom djelokrugu jedinice lokalne samouprave, u skladu s Programom Stranke i politikama Stranke;

 

Članak 61.

Skupštinu lokalne organizacije čine članovi Stranke koji pripadaju toj organizaciji koji su najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine lokalne organizacije pisanim putem prihvatili dužnost člana Skupštine.

Skupštinu lokalne organizacije održava se u pravilu jednom godišnje.

Skupštinu lokalne organizacije saziva predsjednik lokalne organizacije na temelju odluke o održavanju Skupštine lokalne organizacije koju donosi Predsjedništvo lokalne organizacije.

Odlukom o održavanju (sazivanju) Skupštine lokalne organizacije određuje se dnevni red Skupštine.

Odlukom o sazivanju Skupštine lokalne organizacije određuje se mjesto i vrijeme održavanja Skupštine. Predsjednik lokalne organizacije dužan je donijeti odluku o sazivanju Skupštine lokalne organizacije najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine.

Skupština lokalne organizacije mora se održati u roku koji ne može biti kraći od 15 dana niti dulji od 90 dana od dana donošenja odluke o održavanju Skupštine.

 

Članak 62.

Skupština lokalne organizacije pravovaljano odlučuje ako je prisutna većina njezinih članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka o donošenju i mijenjanju pravila o organiziranju lokalne organizacije, Skupština lokalne organizacije odlučuje natpolovičnom većinom svih njezinih članova.

Skupština lokalne organizacije zasjeda sukladno poslovniku o radu kojeg donosi na prijedlog Predsjedništva lokalne organizacije.

 

Članak 63.

Predsjedništvo lokalne organizacije najviše je političko tijelo lokalne organizacije između dviju Skupština lokalne organizacije koje njome upravlja sukladno ovom Statutu i Pravilima o organiziranju lokalne organizacije.

Predsjedništvo lokalne organizacije:

 • provodi odluke Skupštine lokalne organizacije;
 • utvrđuje prijedlog Izbornog programa za lokalne izbore;
 • daje prethodnu suglasnost predsjedniku lokalne organizacije za sklapanje sporazuma o zajedničkom nastupu na izborima za načelnika, odnosno gradonačelnika i članove predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave poslijeizbornoj suradnji s ostalim političkim strankama u Republici Hrvatskoj;
 • utvrđuje kandidate Stranke za načelnika, odnosno gradonačelnika i članove predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave;
 • predlaže kandidate za župana i županijsku skupštinu;
 • predlaže kandidate Stranke na izborima za Hrvatski sabor;
 • donosi financijski plan i financijsko izvješće lokalne organizacije;
 • imenuje i opoziva tajnika lokalne organizacije;
 • donosi poslovnik o radu;
 • uz suglasnost Predsjedništva Stranke može donijeti odluku za pitanja od lokalnog značaja o provođenju izjašnjavanja članstva putem unutarstranačkog referenduma i Pravila o provođenju izjašnjavanja članstva putem unutarstranačkog referenduma;
 • dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova raspisuje izvanredne izbore za predsjednika, potpredsjednike i članove predsjedništva lokalne organizacije;
 • donosi i druge odluke u skladu s ovim Statutom i Pravilima o organiziranju lokalne organizacije.

 

Članak 64.

Predsjedništvo lokalne organizacije ima 5 članova i čine ga Predsjednik lokalne organizacije po položaju i 4 izabrana člana Predsjedništva lokalne organizacije.

Predsjednik lokalne organizacije je predsjednik Predsjedništva lokalne organizacije.

U izboru članova Predsjedništva lokalne organizacije sudjeluju svi članovi lokalne organizacije Stranke s biračkim pravom prema posebnim pravilima koja donosi Predsjedništvo Stranke.

Ako pojedinom članu Predsjedništva lokalne organizacije prestane mandat prije isteka mandata ostalih članova ili bude izabran, odnosno imenovan na dužnost nespojivu s dužnošću člana Predsjedništva lokalne organizacije, Predsjednik lokalne organizacije može na njegovo upražnjeno mjesto kooptirati novog člana Predsjedništva lokalne organizacije iz reda kandidata koji nisu izabrani, redoslijedom ostvarenog najvećeg broja glasova.

 

Članak 65.

Mandat članova Predsjedništva lokalne organizacije u pravilu traje 4 godine i može se ponoviti.

Mandat članovima Predsjedništva lokalne organizacije uvijek prestaje konstituiranjem sljedećeg saziva Predsjedništva lokalne organizacije.

Na sjednice Predsjedništva lokalne organizacije obavezno se pozivaju i članovi organizacije koji su članovi predstavničkih i izvršnih tijela jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave, zastupnici u Hrvatskom saboru, članovi Europskog parlamenta, članovi Vlade Republike Hrvatske, te predsjednici interesnih oblika organiziranja i članovi tijela Stranke na višim razinama organiziranja.

 

Članak 66.

Mandat članova Predsjedništva lokalne organizacije može prestati i prije isteka roka na koji je izabran:

 • prestankom članstava u Stranci;
 • podnošenjem pisane ostavke na dužnost člana Predsjedništva lokalne organizacije;
 • izborom novog Predsjedništva lokalne organizacije;
 • opozivom

 

Članak 67.

Član Predsjedništva lokalne organizacije može se opozvati s dužnosti člana Predsjedništva lokalne organizacije u slučajevima višekratnog neopravdanog odsustva sa sjednica Predsjedništva lokalne organizacije.

Prijedlog za opoziv člana Predsjedništva lokalne organizacije može podnijeti predsjednik lokalne organizacije u kojoj je izabran.

Odluku o opozivu donosi Predsjedništvo lokalne organizacije dvotrećinskom većinom glasova svih članova.

 

Članak 68.

Predsjedništvo lokalne organizacije odlučuje na sjednicama koje saziva predsjednik lokalne organizacije.

Sjednice Predsjedništva lokalne organizacije sazivaju se prema potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

Poziv za sjednicu Predsjedništva lokalne organizacije dostavlja se na znanje tajniku županijske organizacije.

Predsjednik lokalne organizacije dužan je sazvati Predsjedništvo lokalne organizacije kad to od njega zatraži jedna trećina članova Predsjedništva lokalne organizacije, predsjednik mjesno nadležne županijske organizacije ili Predsjednik Stranke te na dnevni red staviti one teme koje ovlašteni predlagatelji zatraže.Članak 69.

Predsjedništvo lokalne organizacije pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutna većina članova Predsjedništva lokalne organizacije.

Predsjedništvo lokalne organizacije odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, osim ako ovim Statutom ili Pravilima o organiziranju lokalne organizacije nije drukčije uređeno.

 

Članak 70.

Način sazivanja sjednica, rukovođenje sjednicama, način odlučivanja i ostala pitanja u svezi rada Predsjedništva lokalne organizacije utvrđuju se poslovnikom o radu Predsjedništva lokalne organizacije.

Odluke Predsjedništva lokalne organizacije te zapisnici sa sjednica Predsjedništva lokalne organizacije dostavljaju se tajniku županijske organizacije.

 

Članak 71.

Predsjednik lokalne organizacije predstavlja lokalnu organizaciju.

Mandat predsjednika lokalne organizacije u pravilu traje 4 godine i može se ponoviti.

 

Članak 72.

Predsjednik lokalne organizacije:

 • predstavlja lokalnu organizaciju;
 • predlaže imenovanje tajnika lokalne organizacije;
 • sklapa sporazume o zajedničkom nastupu na izborima za načelnika, odnosno gradonačelnika i članove predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave poslijeizbornoj suradnji s ostalim političkim strankama u Republici Hrvatskoj;
 • predlaže izborni stožer za pripremu i provedbu izborne promidžbe na lokalnim izborima;
 • podnosi godišnja izvješća o radu tijela lokalne organizacije;
 • obavlja i druge poslove koji ovim Statutom i Pravilima o organiziranju lokalne organizacije nisu povjereni kojem drugom tijelu lokalne organizacije;

 

Članak 73.

Mandat predsjednika lokalne organizacije može prestati i prije isteka roka na koji je izabran:

 • prestankom članstva u Stranci;
 • podnošenjem pisane ostavke na dužnost predsjednika lokalne organizacije;
 • izborom novog predsjednika lokalne organizacije.
 • opozivom

Izvanredne izbore za predsjednika lokalne organizacije može raspisati Predsjedništvo lokalne organizacije dvotrećinskom većinom glasova svih članova Predsjedništva lokalne organizacije ili Skupština lokalne organizacije natpolovičnom većinom glasova svih članova Skupštine.

Članak 74.

Lokalna organizacija može imati potpredsjednika.

Pravilima o organiziranju lokalne organizacije propisuje se broj, sastav i djelokrug rada predsjedništva i potpredsjednika lokalne organizacije, osim djelokruga rada koji je u skladu s ovim Statutom povjeren drugim tijelima lokalne organizacije.

 

Članak 75.

Županijska organizacija Stranke (dalje u ovom poglavlju: županijska organizacija) je oblik povezivanja i organiziranja općinskih i gradskih organizacija Stranke koje djeluju u jedinicama lokalne samouprave na području županije u kojoj se osnivaju županijske organizacije.

Županijske organizacije djeluju samostalno na području jedinice područne (regionalne)samouprave u okviru ovog Statuta, Programa Stranke, politika Stranke i odluka središnjih tijela Stranke.

U provedbi nacionalnih politika Stranke županijske organizacije djeluju sukladno uputama središnjih tijela Stranke.

 

Članak 76.

Tijela županijske organizacija su:

 • Skupština županijske organizacije;
 • Predsjedništvo županijske organizacije;
 • Predsjednik županijske organizacije;

Županijska organizacija može imati i potpredsjednike. Županijska organizacija ima tajnika koji se imenuje na mandat od 4 godine.

Tijela županijske organizacije biraju svi članovi Stranke iz lokalnih organizacija koje djeluju na području županijske organizacije prema pravilima o izboru koja donosi Predsjedništvo stranke.

Izbori za članove tijela županijske organizacije moraju se provesti najranije 90 dana i najkasnije 180 dana od dana objave konačnih rezultata lokalnih izbora. Odredba iz ovog stavka primjenjuje se i u slučajevima održavanja prijevremenih lokalnih izbora.

Iznimno od stavka 4., izbori za članove tijela županijske organizacije ne moraju se provesti u roku iz stavka 4. ovog članka u slučaju raspisivanja prijevremenih lokalnih izbora prije isteka rokova iz stavka 4. ovog članka, o čemu odluku donosi Predsjedništvo županijske organizacije.

Izbor za tijela županijske organizacije mogu se raspisati i izvan odredbe stavka 4. i 5. ovog članka (izvanredni izbori) u skladu s ovim Statutom.

 

Članak 77.

Skupština županijske organizacije je programsko-političko tijelo županijske organizacije na kojem članovi Stranke koji pripadaju općinskim i gradskim organizacijama putem svojih predstavnika utvrđuju osnovne ustrojstvene i programsko-političke odluke.

 

Članak 78.

Skupština županijske organizacije saziva se u pravilu jednom godišnje. Skupština županijske organizacije:

 • donosi Pravila o organiziranju županijske organizacije;
 • odlučuje o izvješću o radu županijske organizacije;
 • donosi političke smjernice rada županijske organizacije u samoupravnom djelokrugu jedinice područne (regionalne) samouprave, u skladu s Programom Stranke i politikama Stranke;
 • odlučuje o izvješću o radu županijske organizacije;
 • raspravlja o pojedinim društveno značajnim temama od interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave;
 • izvještava članove o pojedinim društveno značajnim temama interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave i politici tijela županijske organizacije prema njima.

 

Članak 79.

Skupštinu županijske organizacije saziva predsjednik županijske organizacije na temelju odluke o održavanju Skupštine županijske organizacije koju donosi Predsjedništvo županijske organizacije.

Odlukom o održavanju Skupštine županijske organizacije određuje se broj članova Skupštine, način njihova izbora i dnevni red.

Odlukom o sazivanju Skupštine županijske organizacije određuje se mjesto i vrijeme održavanja Skupštine. Predsjednik županijske organizacije je dužan donijeti odluku o sazivanju Skupštine županijske organizacije najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine.

Skupština županijske organizacije mora se održati u roku koji ne može biti kraći od 10dana niti dulji od 90 dana od dana donošenja odluke o održavanju Skupštine. 

 

Članak 80.

Skupštinu županijske organizacije čine članovi središnjih tijela Stranke iz županijske organizacije, članovi tijela županijske organizacije po položaju i članovi Stranke izabrani od lokalnih organizacija Stranke.

Broj članova Skupštine županijske organizacije koji se bira u pojedinoj općinskoj, odnosno gradskoj organizaciji Stranke određuje se odlukom Predsjedništva županijske organizacije. 

 

Članak 81.

Skupština županijske organizacije pravovaljano odlučuje ako je prisutna većina njenih članova.

Skupština županijske organizacije odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Skupština županijske organizacije zasjeda sukladno Poslovniku o radu kojeg donosi Skupština županijske organizacije na prijedlog Predsjedništva županijske organizacije.Članak 82.

Predsjedništvo županijske organizacije je najviše političko tijelo županijske organizacije između dviju Skupština županijske organizacije koje njome upravlja sukladno ovom Statutu i Pravilima o organiziranju županijske organizacije.

Predsjedništvo županijske organizacije:

 • provodi odluke Skupštine županijske organizacije;
 • utvrđuje prijedlog Izbornog programa za izbore za župana i županijsku skupštinu(dalje: lokalni izbori);
 • daje prethodnu suglasnost predsjedniku županijske organizacije za sklapanje sporazuma o zajedničkom nastupu na izborima za župana i članove županijske skupštine te poslijeizbornoj suradnji s ostalim političkim strankama u Republici Hrvatskoj;
 • utvrđuje kandidate Stranke za župana i članove županijske skupštine;
 • predlaže kandidate za zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu
 • imenuje i opoziva tajnika županijske organizacije;
 • donosi financijski plan i financijsko izvješće županijske organizacije;
 • najmanje jednom godišnje ocjenjuje političke aktivnosti na području županije Stranačkih zastupnika u Hrvatskom saboru, izabranih u izbornoj jedinici teritorijalno podudarnoj županiji, te mišljenje dostavlja Predsjedništvu Stranke;
 • donosi poslovnik o radu;
 • donosi i druge odluke u skladu s ovim Statutom i Pravilima o organiziranju županijske organizacije.

 

Članak 83.

Predsjedništvo županijske organizacije ima 5 članova i čine ga Predsjednik županijske organizacije po položaju i 4 izabranih članova Predsjedništva Stranke.

U izboru članova Predsjedništva županijske organizacije sudjeluju svi članovi županijske organizacije s biračkim pravom prema posebnim pravilima koja donosi Predsjedništvo Stranke.

Predsjednik županijske organizacije po položaju je predsjednik Predsjedništva županijske organizacije.

Potpredsjednici županijske organizacije po položaju su potpredsjednici Predsjedništva županijske organizacije

 

Članak 84.

Mandat članova Predsjedništva županijske organizacije u pravilu traje 4 godine i može se ponoviti.

Mandat članovima Predsjedništva županijske organizacije uvijek prestaje konstituiranjem sljedećeg saziva Predsjedništva županijske organizacije.

Ako pojedinom članu Predsjedništva županijske organizacije prestane mandat prije isteka mandata ostalih članova ili bude izabran, Predsjedništvo županijske organizacije može na njegovo upražnjeno mjesto kooptirati novog člana Predsjedništva županijske organizacije iz reda kandidata koji nisu izabrani redoslijedom ostvarenog najvećeg broja glasova.Članak 85.

Mandat člana Predsjedništva županijske organizacije može prestati i prije isteka roka na koji je izabran:

 • prestankom članstva u Stranci;
 • podnošenjem pisane ostavke na dužnost člana Predsjedništva županijske organizacije;
 • opozivom.

Član Predsjedništva županijske organizacije može se opozvati sa dužnosti člana Predsjedništva županijske organizacije u slučaju višekratnog neopravdanog odsustva sa sjednica Predsjedništva županijske organizacije.

Prijedlog za opoziv člana Predsjedništva županijske organizacije može podnijeti Predsjedništvo lokalne organizacije u kojoj je izabran. Prijedlog za opoziv Predsjedništvo lokalne organizacije utvrđuje dvotrećinskom većinom svih članova i dostavlja predsjedniku županijske organizacije.

Odluku o opozivu donosi Predsjedništvo županijske organizacije dvotrećinskom većinom glasova svih članova.

 

Članak 86.

Predsjedništvo županijske organizacije odlučuje na sjednicama koje saziva predsjednik županijske organizacije.

Sjednice Predsjedništva županijske organizacije sazivaju se prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Predsjednik županijske organizacije dužan je sazvati Predsjedništvo županijske organizacije kad to od njega zatraži jedna trećina članova Predsjedništva županijske organizacije, jedna trećina predsjednika lokalnih organizacija koje djeluju u županijskoj organizaciji ili Predsjednik Stranke te na dnevni red staviti one teme koje ovlašteni predlagatelji zatraže.

Na sjednice Predsjedništva županijske organizacije obavezno se pozivaju članovi predstavničkih i izvršnih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, zastupnici u Hrvatskom saboru, članovi Europskog parlamenta, članovi Vlade Republike Hrvatske, te predsjednici interesnih oblika organiziranja i članovi tijela Stranke na višim razinama organiziranja.

 

Članak 87.

Predsjedništvo županijske organizacije pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutna većina članova Predsjedništva županijske organizacije.

Predsjedništvo županijske organizacije odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, osim ako ovim Statutom ili Pravilima o organiziranju županijske organizacije nije drukčije uređeno.

 

Članak 88.

Način sazivanja sjednica, rukovođenje sjednicama, način odlučivanja i ostala pitanja u svezi rada Predsjedništva županijske organizacije utvrđuju se poslovnikom o radu Predsjedništva županijske organizacije.

 

Članak 89.

Predsjednik županijske organizacije predstavlja županijsku organizaciju.

Mandat predsjednika županijske organizacije u pravilu traje 4 godine i može se ponoviti.

 

Članak 90.

Predsjednik županijske organizacije:

 • predstavlja županijske organizaciju;
 • predlaže imenovanje tajnika županijske organizacije;
 • sklapa sporazume o zajedničkom nastupu na izborima za župana i članove županijske skupštine te poslijeizbornoj suradnji s ostalim političkim strankama u Republici Hrvatskoj;
 • podnosi godišnja izvješća o radu tijela županijske organizacije;
 • obavlja i druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost drugog tijela županijske organizacije.

 

Članak 91.

Mandat predsjednika županijske organizacije može prestati i prije isteka roka na koji je izabran:

 • prestankom članstava u Stranci;
 • podnošenjem pisane ostavke na dužnost predsjednika županijske organizacije;
 • izborom novog predsjednika županijske organizacije
 • opozivom

Izvanredne izbore za predsjednika županijske organizacije može raspisati Predsjedništvo županijske organizacije dvotrećinskom većinom glasova svih članova odbora ili Skupština županijske organizacije

natpolovičnom većinom svih članova Skupštine.

Predsjednika županijske organizacije može se opozvati s dužnosti u slučaju teškog kršenja Statuta Stranke, Programa Stranke, Pravila o organiziranju županijske organizacije i u slučajevima političkih propusta u njegovu radu koji nanose tešku štetu Stranci.

Prijedlog za opoziv predsjednika županijske organizacije može podnijeti jedna trećina lokalnih organizacija.

Prijedlog za opoziv predsjednika županijske organizacije uime lokalnih organizacija utvrđuje Predsjedništvo lokalne organizacije lokalnih organizacija utvrđuje dvotrećinskom većinom svih članova i dostavlja predsjedniku županijske organizacije.

Odluku o opozivu predsjednika županijske organizacije donosi Skupština županijske organizacije natpolovičnom većinom glasova svih članova.

 

Članak 92.

Županijske organizacije mogu imati potpredsjednika. 

Potpredsjednika organizacije biraju članovi Predsjedništva županijske organizacije iz redova svojih članova.

 

Članak 93.

Nadzor nad radom općinskih i gradskih organizacija provodi predsjednik mjesno nadležne županijske organizacije.

U provedbi nadzora nad radom općinskih i gradskih organizacija predsjednik županijske organizacije:

 • utvrđuje sazivaju li se tijela općinskih i gradskih organizacija u skladu s ovim Statutom;
 • utvrđuje jesu li odluke tijela općinskih i gradskih organizacija donesene u skladu s ovim Statutom;
 • utvrđuje poduzimaju li tijela općinske i gradske organizacije političke aktivnosti u provedbi Programa Stranke i politika Stranke te postižu li programske i političke ciljeve Stranke.

 

Članak 94.

Ako utvrdi da koje od tijela općinske i gradske organizacije nije sazvano u skladu s odredbama ovog Statuta, predsjednik županijske organizacije će u primjerenom roku sazvati to tijelo.

Ako utvrdi da odluke tijela općinskih i gradskih organizacija nisu donesene u skladu s ovim Statutom, predsjednik županijske organizacije podnijet će prijedlog za ocjenom statutarnosti tih odluka Predsjedništvu stranke.

 

Članak 95.

Nadzor nad radom županijskih organizacija provodi Glavni tajnik Stranke, o čemu mora redovito izvještavati Predsjedništvo stranke i predlagati potrebne mjere.

 

Članak 96.

Ako tijela ustrojstvenog oblika teško povrijede Statut ili ne ispunjavaju programske i političke ciljeve Stranke, odlukom se mogu raspustiti tijela ustrojstvenog oblika.

Odlukom iz stavka 1. imenuje se povjerenik ustrojstvenog oblika koji je dužan u roku od180 dana od dana njegova imenovanja organizirati izbore za tijela ustrojstvenog oblika.

Odluku o raspuštanju tijela županijske organizacije donosi Predsjedništvo Stranke.

Odluku o raspuštanju tijela lokalne organizacije donosi Predsjedništvo Stranke većinom glasova svih članova.

Članak 97.

Sredstva za rad Stranka ostvaruje od:

 • prihoda od imovine u svom vlasništvu;
 • članarine i članskih doprinosa;
 • izdavačke djelatnosti;
 • dobrovoljnih priloga (donacija);
 • prodaje propagandnog materijala;
 • organizacije stranačkih manifestacija;
 • prihoda iz državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave.

Korištenje sredstava za rad i materijalnih sredstava Stranke nadzire Predsjedništvo Stranke.

 

Članak 98.

Ugovore o stjecanju, otuđenju i opterećenju imovine Stranke prije zaključenja odobrava Predsjedništvo Stranke na prijedlog Poslovnog odbora Stranke.

 

Članak 99.

Predsjednici ustrojstvenih oblika upravljaju novčanim sredstvima koji pripadaju ustrojstvenom obliku na temelju ovlaštenja Predsjednika Stranke sukladno financijskom planu ustrojstvenog oblika Stranke.

Nadzor na financijskim poslovanjem ustrojstvenih oblika Stranke provodi Predsjedništvo Stranke.

Članak 100.

Stranka može prestati djelovati u skladu sa zakonom kojim se uređuju političke stranke.

Odluku o prestanku Stranke donosi Skupština Stranke dvotrećinskom većinom svih članova.

Odlukom iz stavka 2. odlučit će se o imovini Stranke.

Članak 101.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.